planning 2022

Meivak
2 + 3 mei 2 daags ponykamp
4 mei dagkamp
5 + 6 mei 2 daags tienerkamp

Zomervak
1 – 3 juli volwassenkamp
11 – 13 juli ponykamp
18 – 23 juli tienerkamp
25 juli – 7 augustus GESLOTEN
15 – 20 augustus tienerkamp
23 – 25 augustus ponykamp